Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Powiatowym Zarządzie Dróg.

  

Dyrektor - Robert Torz

Jan Kowalski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Wydział Księgowości

Główna Księgowa Joanna Grzewińska
Jan Kowalski
Pok. nr 2
Zadania wydziału:
1) Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Dyrektora PZD, dotyczących prowadzenia rachunkowości.
2) Prowadzenie rachunkowości budżetowej PZD.
3) Prowadzenie analizy wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych oraz innych będących w dyspozycji PZD.
4) Opracowywanie sprawozdań z zakresu gospodarki finansowo? księgowej.
5) Kontrola wewnętrzna dokumentacji finansowej i majątku PZD.
6) Kierowanie pracą podległych pracowników oraz kontrola jej wykonania.
7) Pełnienie zastępstwa podczas nieobecności Dyrektora PZD w sprawach koniecznych i nie cierpiących zwłoki, w załatwieniu ich terminowo.

 

Wydział Kadr i Administracji

Specjalista Anna Pol
Jan Kowalski
Pok. nr 3
Zadania wydziału:
1) Obsługa sekretariatu PZD
2) Prowadzenie spraw kadrowych.
3) Prowadzenie archiwum zakładowego.

 

Wydział Dróg i Mostów

Kierownik komórki/działu ds. utrzymania dróg i mostów Michał Piaskiewicz
Jan Kowalski
Pok. nr 4
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1) Organizacja pracy komórki/działu ds. utrzymania dróg i mostów (dział techniczny).
2) Zastępowanie dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w trakcie jego nieobecności w pracy.
3) Określanie potrzeb, planowanie i sprawozdawczość w zakresie utrzymania, remontów dróg i obiektów mostowych oraz działalności bieżącej PZD.
4) Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
5) Uzgadnianie warunków dotyczących lokalizacji zjazdów i wydawanie decyzji w tym zakresie.
6) Uzgadnianie warunków dotyczących lokalizacji urządzeń w pasie drogowym i wydawanie decyzji w tym zakresie.
7) Uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej w zakresie przebudowy skrzyżowań z drogami powiatowymi.
8) Zlecenie opracowania dokumentacji dla budowy/przebudowy/ remontu dróg, a także jej weryfikacja i kontrola pod względem merytorycznym.
9) Prowadzenie postępowań administracyjnych i wykonywanie innych niezbędnych prac związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę dróg, zgłoszeń wykonania robót budowlanych oraz decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.
10) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie  w próbach, badaniach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.
11) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budów.
12) Organizowanie odbiorów robót i uczestniczenie wg potrzeb w ich odbiorach częściowych  i końcowych.
13) Odpowiedzialność za należyty przebieg realizowanych zadań z zakresu powierzonej funkcji.
14) Kontrola dokumentów rozliczeniowych (kosztorysów, obmiarów robót, dzienników budów, faktur) z robót wykonanych na drogach.
15) Kontrola dokumentów rozliczeniowych (kosztorysów, obmiarów robót, dzienników budów)  z robót wykonywanych na drogach oraz kontrola merytoryczna faktur dla inwestycji.    
16) Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej ds. zamówień publicznych zgodnie z pełnioną w niej funkcją i Regulaminem komisji.
17) Przechowywanie i przekazywanie dokumentacji do składnicy akt zgodnie z Instrukcją    kancelaryjną i archiwalną.
18) Pełnienie obowiązków dyżurnego zimowego utrzymania dróg.
19) Współudział przy opracowywaniu planu zimowego utrzymania dróg.
20) Współpraca z innymi zarządcami dróg, organizacjami i jednostkami samorządowymi w zakresie prowadzonych spraw i zagadnień.
21) Pełnienie funkcji inżyniera budowy, podczas robót budowlanych branży drogowej na budowach - fachowa ocena zjawisk na budowie.
22) Rozwiązywanie zagadnień architektonicznych na placu budowy, kolizje z sieciami i urządzeniami.
23) Udział w koordynowaniu prac robotników na budowach. Rozwiązywanie zagadnień techniczno - organizacyjnych na placu budowy (koordynacja zaplecza budowy).
24) Udział w kontroli i weryfikacji robót budowlanych wykonywanych przez robotników.
25) Kontrola terminowości robót budowlanych - zgodność  harmonogramami.
26) Pomoc przy sprawowaniu kontroli nad robotami: ziemnymi, nawierzchniowymi, wykonywaniem odwodnienia, pozostałe roboty branży drogowej.
27) Pomoc przy kontrolowaniu jakości i zaawansowania robót budowlanych drogowych.
28) Udział  w kontroli jakościowej i ilościowej wbudowywanych materiałów.
29) Udział przy sprawowaniu kontroli nad stanem BHP na budowie, kontrola oznakowania budowy.
30) Udział w kontroli i weryfikacji dokumentacji budowy (szczegóły konstrukcyjne).
31) Udział w pomiarach, próbach i badaniach wykonywanych na placu budowy.
32) Kontrola technologii robót budowlanych,  pomoc w kontroli warunków atmosferycznych przy wbudowywaniu materiałów.
Referent ds. utrzymania dróg i mostów Adam Kwitowski
Jan Kowalski
Pok. nr 4
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1) Prowadzenie prac związanych z zarządzaniem siecią drogową:
- ewidencja dróg i mostów,
- wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego,
- wydawanie decyzji lokalizacyjnych na umieszczanie reklam w pasie drogowym,
- uzgadnianie przejazdów pojazdów ponadnormatywnych oraz prowadzenie ewidencji wydawanych zezwoleń.
2) Sporządzanie niezbędnych sprawozdań w zakresie dróg.
3) Prowadzenie spraw związanych z regulacją stanu prawnego pasa drogowego.
4) Prowadzenie spraw związanych z zadrzewieniem i utrzymaniem zieleni w pasie dróg powiatowych (ewidencja zadrzewienia, planowanie wycinki i nasadzeń drzew, koszenie traw, itp.) - przyjmowanie wniosków, skarg w tym zakresie, zakupy.
5) Prowadzenie ewidencji oznakowania pionowego i poziomego dróg.
6) Przeglądy dróg i pomiary natężenia ruchu.
7) Pełnienie obowiązku dyżurnego zimowego utrzymania dróg.
8) Gromadzenie i ewidencji danych o wypadkach i zdarzeniach drogowych.
9) Współpraca z Policją i Strażą Pożarną w sprawach wypadków i kolizji na drogach powiatowych.
10) Współudział przy opracowywaniu planu zimowego utrzymania dróg.
11) Rozpatrywanie projektów organizacji ruchu.
12) Współpraca z innymi zarządami dróg, organizacjami i jednostkami samorządowymi
13) Prowadzenie strony internetowej.
14) Współpraca z lokalnymi mediami w kwestii informowania o pracach/ utrudnieniach w ciągu dróg powiatowych.
15) Kontrola pasa drogowego pod względem legalności jego zajęcia.
16) Przeciwdziałanie i ochrona dróg przed niszczeniem.
Specjalista Jakub Zadroga
Jan Kowalski
Pok. nr 5
1) Opracowywanie kosztorysów inwestorskich
2) Sporządzanie wniosków do Zarządu Powiatu w sprawach zamówień publicznych.
3) Prowadzenie ewidencji zgłoszonych skarg i odwołań od decyzji administracyjnych.
4) Współpraca z Policją i Strażą Pożarną w sprawach wypadków i kolizji na drogach powiatowych.
5) Udział w rokowaniach przed umownych i przetargach dla robót drogowo-mostowych.
6) Współudział w przygotowaniu wniosków o wydanie pozwoleń na roboty budowlane zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
 
Specjalista Michał Dębny
Jan Kowalski
Pok. nr 5
1) Prowadzenie spraw środków trwałych.
2) Zarządzanie stanem magazynowym PZD.
3) Prowadzenie kontroli nad drogami PZD.
4) Prowadzenie rozliczenia paliwowego.
5) Zaopatrzenie.
6) Prowadzenie postępowań w sprawach ewentualnych odszkodowań dla użytkowników dróg, spowodowanych w skutek wydarzeń drogowych.
7) Kontrola stanu BHP i zabezpieczenia przeciwpożarowych w PZD.
8) Organie okresowych szkoleń w zakresie BHP, oraz badań lekarskich dla pracowników PZD.
9) Pełnienie obowiązków przy zimowym utrzymaniu dróg.
 
Referent Agnieszka Sobkowiak
Jan Kowalski
Pok. nr 6
1) Odpowiedzialność za należyty przebieg realizowanych zadań z zakresu powierzonej funkcji.
2) Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej ds. zamówień publicznych zgodnie z  pełnioną  w niej funkcją i Regulaminem komisji.
3) Przechowywanie i przekazywanie dokumentacji do składnicy akt zgodnie z Instrukcją  Kancelaryjną i archiwalną.
4) Prowadzenie ewidencji wniosków i skarg oraz udzielanie na nie odpowiedzi.
5) Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją przejazdów drogowo-kolejowych.
6) Przeprowadzanie okresowej kontroli stanu technicznego dróg i obiektów mostowych oraz urządzeń drogowych.
7) Przygotowywanie danych wyjściowych do projektów inwestycyjnych w zakresie budowy remontu i modernizacji dróg i obiektów mostowych.
8) Organizacja i kontrola zimowego utrzymania dróg oraz koordynacja przeciwpowodziowej i przeciwlądowej ochrony obiektów mostowych i przepustów.
9) Pełnienie obowiązków przy zimowym utrzymaniu dróg.
10) Udział w rokowaniach przedumownych i przetargach dla robót drogowo- mostowych.
11) Prowadzenie spraw związanych z odprowadzaniem wód opadowych z dróg, parkingów i placów.
12) Prowadzenie spraw z rozliczaniem energii dla urządzeń drogowych lokalizowanych w pasie drogowym. 
13) Kontrola pasa drogowego pod względem legalności jego zajęcia.
14) Prowadzenie bieżącej ewidencji wydatków zleconych robót, usług i zakupów.
Majster: Mariola Sygierycz
Jan Kowalski
Pok. nr 6
1) Kontrola stanu dróg i obiektów mostowych oraz drogowych.
2) Bezpośredni nadzór nad robotami bieżącego utrzymania dróg i mostów.
3) Organizowanie i kierowanie pracą dróżników
4) Kontrola i sprawdzanie robót w pasie drogowym na podstawie wydanych decyzji.
5) Współudział przy opracowywaniu planu zimowego utrzymania dróg.
6) Organizacja i kontrola zimowego utrzymania dróg oraz koordynacja przeciwpowodziowej i przeciwlodowej ochrony obiektów.
7) Współpraca z Policją i Strażą Pożarną w sprawach wypadków i kolizji na drogach powiatowych.
8) Interwencyjne działanie na drogach w sprawach związanych z bezpieczeństwem ruchu i przejezdnością dróg.
 
Teresa Tarnowska
Jan Kowalski
1) Obsługa sekretariatu PZD

 

 

 

 

 

 

Do wykonywania swych obowiązków Powiatowy Zarząd Dróg dysponuje niżej wymienionym podstawowym majątkiem trwałym, stanowiącym własność Powiatu Wągrowieckiego:

 • Budynek administracyjno – gospodarczy
 • Jednostki sprzętowo – transportowe (Samochód tow. - os., samochód dostawczy , samochód osobowy, ciągniki, rębak do gałęzi, piaskarki, pługi do odśnieżania ładowacz-cyklop)
 • Sprzęt biurowy.

 

 

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r (tj. Dz. U. z 2000r Nr 71 poz.838 wraz z późn. zm.) zarządcą dróg powiatowych, do którego należą sprawy z zakresu planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg jest Zarząd Powiatu.

W myśl art. 21 tejże ustawy Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwałą Nr. 6/99 z dnia 15 stycznia 1999r. utworzył Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu, któremu powierzył wykonanie swych obowiązków w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu jest jednostką organizacyjną Powiatu Wągrowieckiego nie posiadającą osobowości prawnej.

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu pełni funkcję zarządu dróg powiatowych na sieci o łącznej długości 393 km.

Ustawowe obowiązki w zakresie utrzymania dróg powiatowych, PZD wykonuje zatrudniając łącznie 16 osób, w tym: 8 pracowników administracyjnych i 7 pracowników tzw. służby liniowej, oraz 1 osoba utrzymująca czystość pomieszczeń biurowych i socjalnych.

Przebudowy, odnowy i modernizacje dróg prowadzone są systemem zleconym przez firmy wyłonione w drodze przetargów publicznych. Pozostałe roboty bieżącego utrzymania dróg wykonywane są siłami własnymi, przez pracowników służby liniowej.

 

 

 

Zgodnie z art. 20 Ustawy o drogach publicznych do zarządcy drogi należy w szczególności:

 • opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informacje o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontów, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynieryjnych;
 • pełnienie funkcji inwestora,
 • utrzymanie nawierzchni, chodników, drogowych obiektów inżynierskich zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 • koordynacja robót w pasie drogowym,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
 • sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływów na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 • wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 • utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
 • nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
 • nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt. 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do mich prawa.